Newsy muzyczne

Kolejne Gwiazdy Opener 2014

Warpaint, Bastille i Daughter wystąpią 5 lipca na gdyńskim Openerze.

Warpaint to jeden z najbardziej nieszablonowych i oryginalnych zespołów ostatnich lat, który ma w sobie tyle samo post-punku, co post-rocka, a wszystko to wyśpiewują harmonijne kobiece wokale. Warpaint, bo o nich mowa, przywożą na Open’era świetny album, zatytułowany po prostu „Warpaint”.

U dziennikarzy muzycznych budzą różne skojarzenia: od rocka progresywnego, przez Queens of the Stone Age, Joy Division, kobiecy indie rock Throwing Muses po muzykę gotycką. Wszystko przez to, że kompozycje tej czwórki instrumentalistek są mgliste i atmosferyczne, a tempa i metra – nieoczywiste. Rozmyte pogłosy, wielogłosy i wyraźne brzmienie basu sprawiają, że jeszcze trudniej jest Warpaint zaszufladkować.

Ba­stille po­cząt­ko­wo było pro­jek­tem in­dy­wi­du­al­nym wo­ka­li­sty Dana Smi­tha, który wciąż po­zo­sta­je nie­kwe­stio­no­wa­nym li­de­rem i twa­rzą for­ma­cji. Pierw­sze pio­sen­ki po­wsta­ły je­sie­nią 2010 roku w Lon­dy­nie, jed­nak to rok 2011 przy­niósł pierw­sze sukcesy – m.in. pu­bli­ka­cję video do ka­wał­ka "Flaws" i cover utwo­ru "What Would You Do" City High, które zwró­ci­ły uwagę me­diów i słu­cha­czy na całym świe­cie. Do­sko­na­łe in­die-po­po­we, pod­szy­te elek­tro­ni­ką, a mo­men­ta­mi ocie­ra­ją­ce się rów­nież o et­nicz­ne brzmie­nia pio­sen­ki, za­owo­co­wa­ły m.in. za­pro­sze­niem Ba­stil­le na wspól­ną trasę przez for­ma­cję Fe­nech-So­ler. Wśród swo­ich naj­więk­szych in­spi­ra­cji Smith wy­mie­nia m.in. Re­gi­nę Spek­tor, Bjork, Bon Ivera czy Kate Bush. Pol­skiej pu­blicz­no­ści Ba­stil­le znane jest przede wszyst­kim dzię­ki prze­bo­jo­we­mu sin­glo­wi "Pom­pe­ii" z de­biu­tanc­kie­go al­bu­mu "Bad Blood". Obec­nie skład ze­spo­łu two­rzy czte­rech mu­zy­ków: Dan Smith, Chris Wood, Will Fa­rqu­ar­son i Kyle Sim­mons.

Dau­gh­ter to trio z Lon­dy­nu, w skład któ­re­go wcho­dzą Elena Tonra, Igor Ha­efe­li oraz Remi Agu­iel­la. Ze­spół po­wstał w 2010 roku. Dwa lata póź­niej for­ma­cja pod­pi­sa­ła kon­trakt z wy­twór­nią 4AD. Pierw­szym efek­tem ich współ­pra­cy jest album dłu­go­gra­ją­cy "If You Leave", który uka­zał się w marcu 2013.

Ope­ner Fe­stival w tym roku od­bę­dzie się w dniach 2-5 lipca na te­re­nie lot­ni­ska Ko­sa­ko­wo w Gdyni. Po­zo­sta­łe ogło­szo­ne gwiaz­dy to: Pearl Jam, The Black Keys, Pho­enix, MGMT, Foals, Pusha T, Ru­di­men­tal, Julio Ba­sh­mo­re i Bokka.


Źródło: Alter Art

Pokrewne wątki: