Newsy muzyczne

The National W Warszawie: Informacje Organizayjne

Już 9 czerwca w warszawskim Amfiteatrze w Parku Sowińskiego wystąpi amerykańska legenda indierocka – grupa The National, a supportować ich będzie zjawiskowa St. Vincent. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji koncertu.

Otwar­cie bram
Otwar­cie bram Amfiteatru w Parku Sowińskiego nastąpi o godzinie 18.00. Czynne będą trzy wejścia. Przy wejściu nr 2 znajdować się będzie kasa biletowa, punkt informacyjny, punkt akredytacji oraz depozyt. Do tego wejścia powinny się kierować również osoby, które mają odebrać bilety na miejscu oraz osoby niepełnosprawne.

Koncert
O godzinie 19.00 na scenie pojawi się St Vincent. Godzinę później rozpocznie się koncert The National. Przewidywana godzina zakończenia imprezy – 22.00.
 
Par­kin­gi przy Parku Sowińskiego
Najbliższe parkingi znajdują się przy Parku Sowińskiego, od strony ulicy Elekcyjnej oraz Wolskiej.

Zakup bi­le­tów w dniu kon­cer­tu  
W dniu koncertu od godziny 16.00 na wejściu nr 2 do Amfiteatru będzie czynna kasa biletowa. Obsługiwać będzie ona jedynie transakcje gotówkowe, nie będzie możliwości płacenia kartą.
Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.

Gastronomia
Na terenie parku Sowińskiego w pobliżu Amfiteatru działać będą punkty gastronomiczne, w których można będzie nabyć ciepłe i zimne przekąski oraz napoje.

Osoby nie­peł­no­spraw­ne
Osoby nie­peł­no­spraw­ne zapraszamy do wejścia nr 2. Miejsca przeznaczone na wózki zaznaczone są na mapce.

Czego nie można wno­sić na kon­cert
Na teren im­pre­zy nie można wno­sić wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, artykułów spożywczych, napoi, opakowań szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, aparatów fotograficznych i kamer

Apa­ra­ty fo­to­gra­ficz­ne
Na te­re­n im­pre­zy nie można wno­sić apa­ra­tów fotograficznych oraz kamer. Osoby  posiadające ww. sprzęt proszone będą o pozostawienie go w depozycie. Depozyt będzie płatny i bezzwrotny.

Punk­ty me­dycz­ne
Na terenie Amfiteatru będzie czynny punkt medyczny. Zlokalizowany będzie w pobliżu wejścia nr 3. Na terenie stacjonować będzie również karetka.

Ga­dże­ty
Pod­czas kon­cer­tu bę­dzie przy­go­to­wa­ne spe­cjal­ne sto­isko z ofi­cjal­nymi gadżetami zwią­za­ny­mi z ze­spo­łem. Bę­dzie można za­ku­pić ko­szul­ki, pla­ka­ty oraz płyty.
 
THE NATIONAL
9 czerwca, Warszawa, Amfiteatr w Parku Sowińskiego

LINK DO ZDJĘCIA: http://image.freshmail.pl/userfiles/gnjp9j96od/national_godzinowka2.jpg
LINK DO MAPKI: http://image.freshmail.pl/userfiles/gnjp9j96od/The_National_plan_dla_widzow.jpg


Źródło: Stodola.pl