Newsy muzyczne

Kolejne Gwiazdy Opener 2014

Interpol, Darkside i Haim to kolejne gwiazdy tegorocznego Openera.

W tym roku In­ter­pol po­wró­ci z nowym al­bu­mem. Płyta ma uka­zać się przed se­zo­nem fe­sti­wa­lo­wym, a na Open'erze usły­szy­my pre­mie­ro­we utwo­ry. Grupa wystąpi 2 lipca na scenie głównej.

Umie­jęt­nie ste­ru­jąc tem­pa­mi, at­mos­fe­rą i peł­ny­mi po­gło­sów gi­ta­ra­mi two­rzą mu­zy­kę, która jed­no­cze­śnie ude­rza i po­ru­sza, a oni sami ry­su­ją się jako wy­jąt­ko­wi na tle współ­cze­snych im ze­spo­łów. Grupa od po­cząt­ku była na­zy­wa­na przez kry­ty­ków god­ny­mi na­stęp­ca­mi post-pun­ko­wych skła­dów wcze­snych lat 80., jak Joy Di­vi­sion, Echo and the Bun­ny­men i The Smi­ths. Bry­tyj­skie brzmie­nie zdo­by­ło In­ter­po­lo­wi wielu fanów na Wy­spach, gdzie sin­gle “Slow Hands”, “Evil” i “C'mere” zna­la­zły się na li­stach prze­bo­jów, a album “An­tics” po­krył się zło­tem. Po­dob­nie stało się w ich oj­czy­stej Ame­ry­ce.

Przed wy­da­niem trze­cie­go al­bu­mu, “Our Love To Ad­mi­re”, ze­spół prze­niósł się z nie­za­leż­nej, acz wpły­wo­wej wy­twór­ni Ma­ta­dor do więk­szel – Ca­pi­tol Re­cords. Album był pierw­szym, na któ­rym do głosu do­szły syn­te­za­to­ry. Ko­lej­ne, wy­da­ne z po­wro­tem w Ma­ta­do­rze imien­ne wy­daw­nic­two było z kolei ostat­nim z udzia­łem ba­si­sty Car­lo­sa Den­gle­ra.

Zanim za­czął pracę nad pią­tym al­bu­mem, In­ter­pol zro­bił sobie dłuż­szą prze­rwę. Wo­ka­li­sta Paul Banks na­grał dwie so­lo­we płyty: jedną pod­pi­sa­ną jako Ju­lian Plen­ti, drugą pod wła­snym na­zwi­skiem, a per­ku­si­sta Sam Fo­ga­ri­no udzie­lał się w skła­dach Ma­gne­tic Mor­ning i Emp­ty­Man­sions.

DARKSIDE to duet two­rzo­ny przez Dave'a Har­ring­to­na i Ni­co­la­sa Jaara. Ni­co­las Jaar do­ra­stał na un­der­gro­un­do­wej no­wo­jor­skiej sce­nie mi­ni­ma­lu. Sze­reg bar­dzo ta­necz­nych sin­gli szyb­ko przy­niósł 18-let­nie­mu pro­du­cen­to­wi re­no­mę. Sztan­ta­ro­wa EP-ka "Time for Us" z 2010 r. i wy­da­ny rok póź­niej dłu­go­gra­ją­cy album "Space Is Only Noise" zda­wa­ły się bu­rzyć mu­zy­kę ta­necz­ną i od­bu­do­wy­wać ją w zu­peł­nie nowej for­mie. Po­zy­tyw­ne re­cen­zje zdo­był za­rów­no od kry­ty­ków zaj­mu­ją­cych się elek­tro­ni­ką, jak i fanów rocka. Jaar za­czął zresz­tą wpla­tać mu­zy­kę roc­ko­wą w swój do­ro­bek, re­mik­su­jąc utwo­ry Griz­zly Bear i Bria­na Eno czy wy­stę­pu­jąc na żywo z to­wa­rzy­sze­niem ze­spo­łu. Dave Har­ring­ton stu­dio­wał eks­pe­ry­men­tal­ny jazz w Nowym Jorku. Jako na­sto­la­tek wy­my­kał się na nocne jam ses­sions, potem re­zy­gnu­jąc z ka­rie­ry ba­si­sty na rzecz kom­po­zy­cji i per­for­men­su. Two­rzył na za­mó­wie­nie re­ży­se­rów te­atral­nych i fil­mo­wych, re­ży­se­ru­jąc mię­dzy in­ny­mi wy­ko­na­nie "KOBRY" Johna Zorna. Po do­łą­cze­niu w 2011 r. do ze­spo­łu to­wa­rzy­szą­ce­go na żywo Ni­co­la­so­wi Ja­aro­wi, w któ­rym grał na gi­ta­rze i ste­ro­wał elek­tro­ni­ką, Har­ring­to­na za­fa­scy­no­wa­ła mu­zy­ka ta­necz­na, re­mik­so­wa­nie i di­dże­jo­wa­nie. Har­ring­ton i Jaar prze­nie­śli eks­pe­ry­men­ty do stu­dia, i tak po­wsta­ło DARK­SI­DE.

Po­cho­dzą­ce z San Fer­nan­do Val­ley w Ka­li­for­nii HAIM to trzy sio­stry. Gra­nie jest dla nich praw­dzi­wie ro­dzin­nym in­te­re­sem: Este, Da­niel­le i Alana Haim do­ra­sta­ły, gra­jąc ze swo­imi ro­dzi­ca­mi roc­ko­we stan­dar­dy w gru­pie na­zwa­nej, nomen omen, Roc­kin­ha­im. Po kilku la­tach dziew­czy­ny po­sta­no­wi­ły uwol­nić się spod opie­kuń­czych skrzy­deł i za­czę­ły kom­po­no­wać wła­sne utwo­ry, naj­pierw jako na­sto­let­ni girls­band The Valli Girls, a potem pod szyl­dem HAIM.

Opener Festival w tym roku odbędzie się w dniach 2-5 lipca, tradycyjnie na terenie lotniska Kosakowo w Gdyni. Pozostałe ogłoszone gwiazdy to Pearl Jam, The Black Keys, Phoenix, MGMT, Foals, Pusha T, Rudimental, Julio Bashmore, Daughter, Warpaint, Bastille i Bokka.

Karnet czterodniowy - 550 PLN

Karnet czterodniowy z polem namiotowym - 550 PLN + 80 PLN - 630 PLN

Karnet weekendowy na dwa dni (piątek, sobota) - 350 PLN

Bilety jednodniowe - 207 PLN

Pokrewne wątki:

Ocean of Noise i Peter J. Birch z nowym teledyskiem

2018-05-22

Ocean of Noise wraca z nowym utworem. Tym razem Rafał Konopka, twórca projektu, ponownie zaprosił do współpracy Piotra Jana Brzezińskiego.

Czytaj więcej...

Reedycja ostatniego albumu Goldfrapp

2018-05-22

Duet Goldfrapp ogłosił premierę „Silver Eye: Deluxe Edition”. Na płycie wystąpił gościnnie Dave Gahan.

Czytaj więcej...

Conan na dwóch koncertach w Polsce

2018-05-22

Brytyjska grupa Conan Conan wystąpi 6 października we wrocławskim Firleju oraz 7 października w warszawskim Pogłosie.

Czytaj więcej...

Linia Nocna zagra przed HAIM w Warszawie

2018-05-22

Dużymi krokami zbliża się warszawski koncert grupy HAIM. Wiemy już, kto rozgrzeje publiczność 7 czerwca w klubie Stodoła.

Czytaj więcej...

Jack White na trasie po Polsce

2018-05-21

Jack White, czołowa postać światowej sceny rockowej, przyjedzie do Polski na cztery wyjątkowe koncerty.

Czytaj więcej...

Nine Inch Nails zapowiada nowy album

2018-05-21

22 czerwca ukaże się nowe wydawnictwo Nine Inch Nails zatytułowane "Bad Witch".

Czytaj więcej...

BAiKA przedstawiła "Nową Królową"

2018-05-21

Nowy teledysk od duetu Piotr Banach-Katarzyna Sondej promujący album "Byty Zależne". Słowo wstępne od Katarzyny Nosowskiej.

Czytaj więcej...

Solowy katalog Petera Gabriela już dostępny w Spotify

2018-05-19

Od piątku, 18 maja, w Spotify po raz pierwszy pojawiły się pełne solowe albumy Petera Gabriela.

Czytaj więcej...

The Black Queen wróci do warszawskich Hybryd

2018-05-18

26 października w warszawskich Hybrydach zaprezentuje się amerykańska grupa synthpopowa The Black Queen.

Czytaj więcej...

Dziś premiera nowego albumu Jamesa Baya

2018-05-18

Trzykrotnie nominowany do nagrody GRAMMY, laureat BRIT, multiplatynowy wokalista i autor piosenek James Bay prezentuje nowy album.

Czytaj więcej...

Koniec treści

Brak więcej stron do załadowania