Newsy muzyczne

Jamiroquai W Warszawie

20 września na warszawskim Stadionie Narodowym wystąpi grupa Jamiroquai. Koncert uświetni imprezę Verva Street Racing – Dakar.

Będzie to już czwarty występ tej grupy w Polsce. Poprzednio wystąpiła ona w katowickim Spodku (2002), na krakowskich Wiankach (2008) i na warszawskim Orange Warsaw Festival (2011).

Słynny zespół ponownie odwiedzi nasz kraj, tym razem, by dodać muzycznej energii rywalizacji dwóch moto-drużyn, złożonych z najlepszych kierowców rajdowych z Polski i reszty świata.
 
Dla wielu fanów mo­to­ry­za­cji nie­odzow­nym ele­men­tem każ­de­go sportowego  show jest dobra, ży­wio­ło­wa mu­zy­ka. Fun­ko­we hity w wy­ko­na­niu ze­spo­łu Ja­mi­ro­qu­ai bę­dzie można usły­szeć w prze­rwach mię­dzy ry­wa­li­za­cją naj­lep­szych świa­to­wych kie­row­ców. Będą oni kon­ku­ro­wać w sa­mo­cho­dach o spe­cy­fi­ka­cji da­ka­ro­wej, WRC, mo­to­cy­klach, qu­adach, buggy i cię­ża­rów­kach.

Jay Kay, cha­ry­zma­tycz­ny wo­ka­li­sta ze­spo­łu Ja­mi­ro­qu­ai, znany jest ze swo­jej mo­to­ry­za­cyj­nej sła­bo­ści. Po­sia­da ogrom­ną ko­lek­cję sportowych sa­mo­cho­dów, w skład któ­rej wcho­dzą mię­dzy in­ny­mi takie marki jak: Fer­ra­ri, Lam­bor­ghi­ni, Mer­ce­des i Aston Mar­tin. Pod­czas ostat­niej wi­zy­ty w Pol­sce ar­ty­sta go­ścin­nie wziął udział w dru­giej edy­cji Verva Stre­et Ra­cing, pod­czas któ­rej za­pre­zen­to­wał swój model Po­rsche 914/GT z 1970 r.

Ze­spół ma na swoim kon­cie 25 mi­lio­nów sprze­da­nych płyt na całym świe­cie, wydał sie­dem al­bu­mów oraz otrzy­mał sze­reg na­gród bran­żo­wych. Ostat­nim wy­daw­nic­twem był album "Rock Dust Light Star" z 2010 roku.

Verva Stre­et Ra­cing - Dakar na Na­ro­do­wym to in­ter­dy­scy­pli­nar­na ry­wa­li­za­cja mi­strzów spor­tów mo­to­ro­wych, w któ­rej zmie­rzą się ze­spo­ły Pol­ski i resz­ty świa­ta. Kie­row­cy z obu dru­żyn (m.in. Adam Ma­łysz, Kuba Przy­goń­ski, dwu­krot­ny mistrz świa­ta WRC Mar­cus Grönholm, Marc Coma, Hel­der Ro­dri­gu­es i wielu in­nych) kon­ku­ro­wać będą na pu­styn­nym torze na pły­cie Sta­dio­nu Na­ro­do­we­go. W ra­mach po­ka­zów to­wa­rzy­szą­cych zo­ba­czy­my akro­ba­cje na mo­to­cy­klach FMX, ska­czą­cy sku­ter śnież­ny, wy­ści­gi ko­sia­rek i trak­to­rów, prze­jaz­dy mon­ster truc­ków i wiele in­nych. Show zwień­czy De­struc­tion Race. Pierw­sze 15 tys. osób, które za­ku­pi bilet, otrzy­ma także bez­płat­ne wej­ście na Pit Party, czyli otwar­ty park ma­szyn na pro­me­na­dzie Stadionu Na­ro­do­we­go.

Sprze­daż bi­le­tów na Verva Stre­et Ra­cing – Dakar na Na­ro­do­wym od­by­wa się za po­śred­nic­twem ser­wi­su www.eBilet.pl. Ak­tu­al­nie w sprze­da­ży do­stęp­ny jest pa­kiet naj­bar­dziej atrak­cyj­nych miejsc w dol­nych sek­to­rach w cenie 109,00 PLN (bilet nor­mal­ny) oraz 76,00 PLN (bilet ulgo­wy – dzie­ci od 3 do 12 lat).

Pokrewne wątki:

Daria Zawiałow w "Helsinkach"

2018-12-12

Daria Zawiałow zdradził tytuł płyty i ogłosiła wiosenną trasę koncertową.

Czytaj więcej...

Halestorm wróci do Warszawy

2018-12-12

Amerykańska hardrockowa grupa Halestorm zaprezentuje się 24 czerwca w warszawskiej Progresji.

Czytaj więcej...

Kolejne gwiazdy na Mystic Festival 2019

2018-12-12

Do składu krakowskiej imprezy dołączyli: In Flames, Soulfly, Possessed i Hatebreed.

Czytaj więcej...

Aesthetic Perfection zagra w Warszawie

2018-12-12

Amerykańska grupa Aesthetic Perfection (futurepop, aggrotech, electro-industrial) na pierwszym klubowym koncercie w Polsce.

Czytaj więcej...

Nowa kompozycja od Believe

2018-12-11

Nasza prog-rockowa gwiazda grupa Believe zaprezentowała teledysk do nowej piosenki zatytułowanej "Save Me".

Czytaj więcej...

Tempers na trzech koncertach w Polsce

2018-12-11

Amerykańska grupa Tempers grająca w klimatach cold wave/synthpop przyjedzie w lutym na trzy koncerty do naszego kraju.

Czytaj więcej...

Oskar Cenkier zaprasza do "Bastionu"

2018-12-11

"Bastion" to drugi album w dyskografii mieszkającego w Krakowie pianisty Oskara Cenkiera.

Czytaj więcej...

Tulia wystąpi podczas meczu NBA

2018-12-10

Zespół Tulia z inicjatywy Marcina Gortata - POLISH NBA STAR oraz na zaproszenie NBA, jak również zespołu Los Angeles Clippers, w którego barwach gra polski koszykarz, wystąpi dwukrotnie podczas meczu LA Clippers vs. Orlando Magic.

Czytaj więcej...

Monster Truck wróci do Warszawy

2018-12-10

Kanadyjska formacja Monster Truck zagra 14 maja w warszawskiej Hydrozagadce.

Czytaj więcej...

Xiu Xiu wróci do Polski

2018-12-10

Projekt multi-intrumentalisty Jamiego Stewarta wystąpi 7 marca w warszawskim Pogłosie oraz 8 marca w krakowskim Re.

Czytaj więcej...

Koniec treści

Brak więcej stron do załadowania