Newsy muzyczne

Jamiroquai W Warszawie

20 września na warszawskim Stadionie Narodowym wystąpi grupa Jamiroquai. Koncert uświetni imprezę Verva Street Racing – Dakar.

Będzie to już czwarty występ tej grupy w Polsce. Poprzednio wystąpiła ona w katowickim Spodku (2002), na krakowskich Wiankach (2008) i na warszawskim Orange Warsaw Festival (2011).

Słynny zespół ponownie odwiedzi nasz kraj, tym razem, by dodać muzycznej energii rywalizacji dwóch moto-drużyn, złożonych z najlepszych kierowców rajdowych z Polski i reszty świata.
 
Dla wielu fanów mo­to­ry­za­cji nie­odzow­nym ele­men­tem każ­de­go sportowego  show jest dobra, ży­wio­ło­wa mu­zy­ka. Fun­ko­we hity w wy­ko­na­niu ze­spo­łu Ja­mi­ro­qu­ai bę­dzie można usły­szeć w prze­rwach mię­dzy ry­wa­li­za­cją naj­lep­szych świa­to­wych kie­row­ców. Będą oni kon­ku­ro­wać w sa­mo­cho­dach o spe­cy­fi­ka­cji da­ka­ro­wej, WRC, mo­to­cy­klach, qu­adach, buggy i cię­ża­rów­kach.

Jay Kay, cha­ry­zma­tycz­ny wo­ka­li­sta ze­spo­łu Ja­mi­ro­qu­ai, znany jest ze swo­jej mo­to­ry­za­cyj­nej sła­bo­ści. Po­sia­da ogrom­ną ko­lek­cję sportowych sa­mo­cho­dów, w skład któ­rej wcho­dzą mię­dzy in­ny­mi takie marki jak: Fer­ra­ri, Lam­bor­ghi­ni, Mer­ce­des i Aston Mar­tin. Pod­czas ostat­niej wi­zy­ty w Pol­sce ar­ty­sta go­ścin­nie wziął udział w dru­giej edy­cji Verva Stre­et Ra­cing, pod­czas któ­rej za­pre­zen­to­wał swój model Po­rsche 914/GT z 1970 r.

Ze­spół ma na swoim kon­cie 25 mi­lio­nów sprze­da­nych płyt na całym świe­cie, wydał sie­dem al­bu­mów oraz otrzy­mał sze­reg na­gród bran­żo­wych. Ostat­nim wy­daw­nic­twem był album "Rock Dust Light Star" z 2010 roku.

Verva Stre­et Ra­cing - Dakar na Na­ro­do­wym to in­ter­dy­scy­pli­nar­na ry­wa­li­za­cja mi­strzów spor­tów mo­to­ro­wych, w któ­rej zmie­rzą się ze­spo­ły Pol­ski i resz­ty świa­ta. Kie­row­cy z obu dru­żyn (m.in. Adam Ma­łysz, Kuba Przy­goń­ski, dwu­krot­ny mistrz świa­ta WRC Mar­cus Grönholm, Marc Coma, Hel­der Ro­dri­gu­es i wielu in­nych) kon­ku­ro­wać będą na pu­styn­nym torze na pły­cie Sta­dio­nu Na­ro­do­we­go. W ra­mach po­ka­zów to­wa­rzy­szą­cych zo­ba­czy­my akro­ba­cje na mo­to­cy­klach FMX, ska­czą­cy sku­ter śnież­ny, wy­ści­gi ko­sia­rek i trak­to­rów, prze­jaz­dy mon­ster truc­ków i wiele in­nych. Show zwień­czy De­struc­tion Race. Pierw­sze 15 tys. osób, które za­ku­pi bilet, otrzy­ma także bez­płat­ne wej­ście na Pit Party, czyli otwar­ty park ma­szyn na pro­me­na­dzie Stadionu Na­ro­do­we­go.

Sprze­daż bi­le­tów na Verva Stre­et Ra­cing – Dakar na Na­ro­do­wym od­by­wa się za po­śred­nic­twem ser­wi­su www.eBilet.pl. Ak­tu­al­nie w sprze­da­ży do­stęp­ny jest pa­kiet naj­bar­dziej atrak­cyj­nych miejsc w dol­nych sek­to­rach w cenie 109,00 PLN (bilet nor­mal­ny) oraz 76,00 PLN (bilet ulgo­wy – dzie­ci od 3 do 12 lat).

Pokrewne wątki:

Duet IDER wystąpi w Warszawie

2019-05-18

Brytyjska grupa IDER zagra 4 listopada w warszawskiej Hydrozagadce.

Czytaj więcej...

Lisa Hannigan wyda album koncertowy z Dublina

2019-05-18

Lisa Hannigan zaprezentowała najnowszy singiel "Fall".

Czytaj więcej...

Budka Suflera wróci na siedem koncertów

2019-05-17

Budka Suflera reaktywowała się po 5 latach przerwy i zagra siedem koncertów w największych halach Polski.

Czytaj więcej...

Plastic zapowiada czwarty album

2019-05-17

Singiel U Gonna Love It zapowiada czwarty album PLASTIC – formacji, która od lat konsekwentnie tworzy swój własny muzyczny przekaz. To zespół i duet producencki, który tworzą Agnieszka Burcan i Paweł Radziszewski. Płyta ukaże się za kilka miesięcy.

Czytaj więcej...

Nowy klip The Black Keys

2019-05-17

The Black Keys wydali klip do nowej piosenki “Go” z nadchodzącej płyty “Let’s Rock”, która ukaże się 28 czerwca.

Czytaj więcej...

The Gathering zagra jubileuszowy koncert w Warszawie

2019-05-17

Holenderska grupa The Gathering wystąpi 21 września w warszawskiej Progresji w ramach trasy z okazji 30-lecia zespołu.

Czytaj więcej...

Soen na dwóch koncertach w Polsce

2019-05-16

Gwiazda tegorocznej edycji warszawskiego festiwalu PROG IN PARK III, wystąpi w Polsce jesienią na dwóch klubowych koncertach.

Czytaj więcej...

Amarok prezentuje klip do "The Storm"

2019-05-16

Wczoraj odbyła się premiera nowego teledysku projektu Amarok zapowiadającego nową płytę, która ukaże się za tydzień. Wystartowała również przedsprzedaż albumu "The Storm".

Czytaj więcej...

Batushka zapowiada nowy album

2019-05-16

Dziś zespół ogłosił szczegóły związane z wydaniem swojego drugiego krążka zatytułowanego "Hospodi". Premiera: 12 lipca.

Czytaj więcej...

Volbeat i goście wystąpią w Warszawie

2019-05-15

Znakomita duńska grupa Volbeat zaprezentuje się 29 października w warszawskim Torwarze. Jako goście specjalnie wystąpią: Baroness i Danko Jones.

Czytaj więcej...

Koniec treści

Brak więcej stron do załadowania